Tìm kiếm
Kế hoạch triển khai giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng Giải Búa Liềm vàng lần thứ V - năm 2020
( Cập nhật:7/8/2020 15:45:24)
 UBND TỈNH HẢI DƯƠNG                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN MINH HƠP TÁC Xà                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số: 155/ KH- LMHTX                                                                      Hải Dương, ngày 03 tháng 8 năm 2020

KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ
XÂY DỰNG ĐẢNG GIẢI BÚA LIỀM VÀNG LẦN THỨ V - NĂM 2020

   Căn cứ kế hoạch số 404/KH – LMHTXVN ngày 16/6/2020 của Liên minh hợp tác xã Việt Nam về thực hiện Kế hoạch triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng Giải Búa liềm vàng lần thứ V- năm 2020 trong hệ thống Liên minh hợp tác xã. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hải Dương xây dựng kế hoạch triển khai giải Búa liềm vàng lần thứ V – năm 2020 như sau:
   1. Mục đích, yêu cầu:
   Tiếp tục khẳng định, vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng; xác định việc hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền năm 2020 của Liên minh HTX tỉnh Hải Dương, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống; tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phát hiện những cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương, nhân rộng và đấu tranh phê bình, khắc phục những điểm còn hạn chế, tồn tại.
   - Thông qua giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020 góp phần tuyên truyền công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền về kinh tế tập thể, một phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế quốc dân phục vụ cho công tác đánh giá và định hướng phát triển các thành phần kinh tế; tuyên truyền kết quả Đại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ VI, tiến tới Đại hội lần thứ VI Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.
   - Tạo sự quan tâm, hưởng ứng tham gia Giải của cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong toàn hệ thống. Qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa để người dân hiểu hơn về hệ thống Liên minh HTX tỉnh Hải Dương, về vai trò và vị trí của kinh tế tập thể, HTX trong việc xây dựng và phát triển đất nước.
   2. Nội dung:
   - Các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ V – năm 2020 tập trung viết về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống Liên minh HTX tỉnh Hải Dương trên các mặt; Chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, công tác chuyên môn gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống nhằm khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xác định rõ phát triển kinh tế tập thể, HTX là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.
   - Các tác phẩm tham dự giải cần bám sát thực tiễn công tác xây dựng Đảng, kết quả thực hiện cương lĩnh, đường lối của đảng trong công tác xây dựng đảng, tập trung vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII của tỉnh Hải Dương, trong đó có vai trò của khu vực kinh tế tập thể, HTX; tập trung tuyên truyền đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên tất cả các khâu, lĩnh vực công tác.
- Khuyến khích các tác phẩm báo chí phản ánh về những cá nhân, tập thể có những cách thức, biện pháp, sáng tạo mang lại hiệu quả cao trong công tác, có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong hệ thống để nhân rộng; những mô hình kinh tế tập thể hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo các thành viên , góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế quốc dân.
   3. Đối tượng tham gia:
   - Các cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các đơn vị thành viên.
   4. Tổ chức thực hiện:
   Phòng Thông tin – tuyên truyền
   - Tham mưu cho Thường trực Liên minh HTX tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch hướng dẫn các phòng, trung tâm, các đơn vị thành viên triển khai thực hiện.
   - Đăng toàn văn Kế hoạch số 255 - KH/BTCTW ngày 18/3/2020 của Ban Tổ chức Trung ương, Thể lệ Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020 và kế hoạch triển khai của Liên minh HTX tỉnh Hải Dương trên trang Thông tin Kinh tế hợp tác Liên minh hợp tác xã tỉnh Hải Dương (bantinlmhd@gmail.com; http://lmhtx.haiduong.gov.vn).
   - Phối hợp với Báo Hải Dương, Đài PTTH tỉnh gửi bài tham gia dự thi, nội dung bài viết đáp ứng yêu cầu của thể lệ cuộc thi và gắn với việc tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, HTX. 
   - Động viên các cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia dự thi (tối thiểu mỗi người 1 tác phẩm).
   - Thời gian nhận bài dự thi trước ngày 15/10/2020, gửi về phòng Thông tin tuyên truyền - Liên minh Hợp tác xã tỉnh. Số 13 phố Phạm Sư Mệnh, phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương.
   Trên đây là Kế hoạch triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, giải Búa Liềm Vàng lần thứ V - 2020 trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã đề nghị các phòng, trung tâm, các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai theo kế hoạch./. 
 
 
Nơi nhận:                                                                                                          KT. CHỦ TỊCH
- Liên minh HTX Việt Nam (để báo cáo);                                                       PHÓ CHỦ TỊCH
- Thường trực LMHTX tỉnh;                                                                                     (Đã ký)
- Các phòng, trung tâm;
- Lưu VT,TTTT.                                                                                                 Nguyễn Ngọc Anh
                                                                                                                                   
Các tin mới hơn
Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Liên minh HTX Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025(25/08/2020)
Các tin cũ hơn
Quyết định thành lập BCĐ phát triển Kinh tế tập thể tỉnh Hải Dương(14/11/2016)
Danh sách Ban chấp hành khóa IV (nhiệm kỳ 2009 - 2014)(27/09/2016)
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH KHÓA IV NHIỆM KỲ 2009 - 2014(07/09/2016)
Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã(08/08/2016)
Nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức(08/08/2016)
Liên kết website
Lượt người truy cập
171,304
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín