Tìm kiếm
Bộ máy lãnh đạo
( Cập nhật:24/12/2019 15:17:25)

Thông tin lãnh đạo cơ quan

1. Lãnh đạo

 

* Bà: Nguyễn Thị Thu Hương

- Điện thoại văn phòng

- Điện thoại di động

- Email

: Phó Chủ tịch điều hành

: (0220) 3 839899

: 0983.068.239

: thuhuonghd78@gmail.com

* Ông Nguyễn Kim Hoàn

- Điện thoại văn phòng

- Điện thoại di động

- Email

: Phó Chủ tịch

: (0220) 3 859.152

: 0913.060.962

nguyenkimhoanhd@gmail.com      

2. Văn phòng


* Nguyễn Thị Thanh Huế

- Điện thoại văn phòng

- Điện thoại di động

- Email

: Trưởng phòng TC-HC

: (0220) 3 852.233

: 0943.665.123

: thanhhuehd@gmail.com

3. Ban kiểm tra

* Nguyễn Văn Thọ

- Điện thoại văn phòng

- Điện thoại di động

- Email

: Trưởng ban

: (0220) 3 856.358

: 0985.031.962

: thohtx@gmail.com

4. Phòng Kế hoạch - hỗ trợ

* Ông Bùi Đăng Hải 

- Điện thoại văn phòng

- Điện thoại di động

- Email

 : Trưởng phòng

: (0220) 3 842.145

: 0982.356.877

: buidanghailm@gmail.com

5. Phòng Chính sách

* Ông Đặng Văn Hiên

- Điện thoại văn phòng

- Điện thoại di động

 - Email

: Trưởng phòng

: (0220) 3 833.163

: 0987.129.359

: danghienhd@gmail.com

6. Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ HTX Doanh nghiệp vừa và nhỏ

- Điện thoại văn phòng

- Điện thoại di động

- Email

: Giám đốc

: (0220) 3 843.496

: 0976.194.613

: nguyenvantan178@yahoo.com

       Trách nhiệm, quyền hạn của các chức danh thường trực cơ quan

           1. Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh là Thủ trưởng cơ quan

- Quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan theo chế độ thủ trưởng.

                - Lãnh đạo cơ quan tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, Nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điều lệ, Nghị quyết và sự chỉ đạo của Liên minh HTX Việt Nam Nghị quyết Đại hội và quy chế tổ chức hoạt động của Liên minh HTX tỉnh.

                - Là chủ tài khoản của cơ quan

                - Phụ trách công tác tổ chức cán bộ, quản lý cán bộ viên chức, nhân viên hợp đồng theo phân cấp của UBND tỉnh.

                2. Các phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh (chuyên trách) là Phó thủ trưởng cơ quan Liên minh HTX tỉnh.

                - Phụ trách một số mảng công việc và một số nhiệm vụ cụ thể do Thủ trưởng cơ quan phân công.

                - Được Thủ trưởng cơ quan ủy quyền lãnh đạo các hoạt động của cơ quan khi thủ trưởng đi công tác dài ngày.

                - Ký thay thủ trưởng cơ quan một số văn bản khi được thủ trưởng cơ quan ủy quyền.

- Giúp Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Liên minh HTX tỉnh theo quy định của Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam, Quy chế tổ chức hoạt động của Liên minh HTX tỉnh.


Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Cơ cấu tổ chức Liên minh HTX tỉnh(27/09/2016)
Liên kết website
Lượt người truy cập
164,053