Chức năng nhiệm vụ
Liên minh HTX tỉnh Hải Dương có các chức năng nhiệm vụ sau
20/02/2021 12:00:00

 1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Liên minh HTX tỉnh Hải Dương;

1.1. Chức năng:

a. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên

b. Tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế tập thể, HTX, Liên hiệp HTX

c. Hỗ trợ và cung cấp dịch vụ cần thiết cho các cơ sở kinh tế thành viên

d. Tham gia xây dựng chính sách pháp luật có liên quan

đ. Đại diện cho các thành viên trong quan hệ đối nội, đối ngoại theo quy định của pháp luật

1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a. Tham gia xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch chương trình phát triển kinh tế hợp tác, HTX.

b. Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các thành viên để phản ánh, kiến nghị và đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương về các vấn đề chính sách pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác, HTX

c. Truyên truyền, vận động phát triển kinh tế hợp tác, HTX với các thành viên, tổng kết và phổ biến kinh nghiệm của các HTX điển hình tiên tiến, tổ chức phong trào thi đua trong hệ thống Liên minh HTX tỉnh

d. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ tư vấn, cung cấp dịch vụ cho sự hình thành và phát triển của HTX và các thành viên khác về pháp lý, đầu tư, khoa học công nghệ, thông tin, tài chính, tín dụng, thị trường và các lĩnh vực khác;

đ. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc các thành viên Liên minh HTX tỉnh do UBND tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam giao.

e. Đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp của các thành viên với các tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật

g. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao

h. Liên minh HTX tỉnh thuộc hệ thống Liên minh HTX Việt Nam là thành viên của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương.

2. Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng và các phòng chuyên môn.

2.1. Văn phòng

a. Chức năng

1. Tham mưu giúp Thường trực, Lãnh đạo tổ chức điều hành công việc của Liên minh HTX tỉnh; phối hợp điều hòa hoạt động với đơn vị trực thuộc Liên minh HTX tỉnh, đồng thời là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ cơ quan Liên minh HTX tỉnh và tham mưu một số công việc do Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh giao.

2. Tham mưu giúp Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh trong công tác tổ chức và quản lý cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan; tham mưu giúp thường trực về công tác thi đua khen thưởng.

3. Tham mưu xây dựng kế hoạch tài chính năm và giai đoạn; Giúp Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, tài sản của cơ quan theo chế độ quy định.

4. Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, phát hành văn bản của cơ quan.

b. Nhiệm vụ

1. Tham mưu giúp việc Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh.

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch hoạt động - quy chế làm việc của Ban Chấp hành;

- Xây dựng các báo cáo, tổ chức các cuộc họp, hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động của Ban chấp hành.
2. Tham mưu xây dựng Quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên minh HTX tỉnh; Xây dựng Quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc Liên minh HTX tỉnh.

3. Tham mưu xây dựng Quy hoạch cán bộ theo dõi quản lý, thực hiện miễn nhiệm, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ; các chính sách chế độ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Liên minh HTX tỉnh.

4. Xây dựng và hướng dẫn thực hiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, quy chế thực hiện dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công, quy chế quản lý tài chính; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan.

5. Lập báo cáo thống kê chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của Liên minh HTX tỉnh theo định kỳ, hàng quý, hàng năm. Tổng hợp hồ sơ, danh sách nâng lương, nâng ngạch đối với cán bộ, công chức, viên chức đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định.

6. Thường trực Hội đồng xét tuyển, viên chức, Hội đồng Thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật và Hội đồng nâng lương của cơ quan Liên minh HTX tỉnh.

7. Lập dự toán và quyết toán chi ngân sách hàng năm của cơ quan Liên minh HTX trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Thanh toán các chế độ về tiền lương và công tác phí, các hoạt động nghiệp vụ phát sinh sơ quan; Thực hiện báo cáo thu chi ngân sách và báo cáo tài chính theo định kỳ, thường xuyên và đột xuất theo quy định và thực hiện công khai tài chính hàng năm về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách của cơ quan trước Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.
8. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ viên chức theo đúng quy định. Xây dựng phương án về sắp xếp bộ máy của cơ quan, quy hoạch, bố trí cán bộ; Thực hiện các chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức của Liên minh HTX tỉnh theo quy định.

9. Quản lý tài sản công của cơ quan, hướng dẫn kiểm tra việc chấp hành các định mức sử dụng tài sản công theo quy định của Nhà nước; đảm bảo phương tiện và điều kiện làm việc của Lãnh đạo và các phòng, ban, trung tâm Liên minh HTX tỉnh; tổ chức mua sắm, thanh lý tài sản của cơ quan theo quy định; quản lý hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động chung của cơ quan (mạng LAN)

10. Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng, trung tâm, đơn vị có liên quan bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật, lễ tân, khánh tiết phục vụ các cuộc họp, hội nghị của cơ quan. Tiếp và hướng dẫn khách đến liên hệ công tác.

11. Quản lý và tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan theo quy định của pháp luật ; đảm bảo việc quản lý và sử dụng con dấu, các văn bản đi, đến của Liên minh HTX tỉnh đảm bảo nguyên tắc bảo mật theo đúng quy định.

12. Theo dõi, nắm bắt tình hình KTTT, nhu cầu phát triển THT, HTX, Liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng, quý, năm theo quy định của Liên minh HTX Việt Nam; Kiểm soát các văn bản trước khi trình Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh.
13. Tham mưu xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể hàng năm và giai đoạn; Xây dựng Kế hoạch, tổ chức phát động phong trào thi đua, hướng dẫn thi đua khen thưởng, tổng hợp, đề xuất các công tác thi đua khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của cơ quan, ngành theo quy định.
14. Làm nhiệm vụ thường trực tổ chức công tác bảo vệ cơ quan, công tác vệ sinh, môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn và phòng chống cháy nổ trong khu vực cơ quan; Là đầu mối quản lý theo dõi và thực hiện công tác dân quân tự vệ.
15. Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động thành lập mới HTX và tham gia thành viên Liên minh HTX tỉnh.
16. Phối hợp với đại diện Liên minh HTX tại huyện, thị xã, thành phố theo dõi, nắm bắt các đơn vị thành viên và thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phát triển KTTT, HTX tại huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện); tư vấn, hướng dẫn cho các đơn vị về thủ tục vay vốn; Theo dõi chương trình phối hợp một số sở, ngành và thực hiện nhiệm vụ khác do Thường trực phân công, chỉ đạo.

2.2. Phòng Chính sách phát triển HTX.

a. Chức năng

1. Tham mưu cho Thường trực Liên minh HTX tỉnh trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

2. Tham mưu cho Thường trực về công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách liên quan đến kinh tế tập thể.

3. Tư vấn cho các HTX về pháp lý có liên quan đến hoạt động của HTX. Hướng dẫn các HTX về xây dựng các dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh.

b. Nhiệm vụ

1. Xây dựng kế hoạch, chính sách và các giải pháp về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.
2. Cập nhật, nghiên cứu, hệ thống hoá các Luật, văn bản quy phạm pháp luật (Nghị quyết, Chỉ thị, Nghị định, Thông tư, Quyết định, các văn bản quy phạm khác), hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến tổ chức, hoạt động của KTTT, HTX; Chủ trì, tham mưu Thường trực trong công tác tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật có liên quan đến KTTT, HTX; Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện chính sách pháp luật về KTTT, HTX (gồm cả cập nhật, theo dõi, nghiên cứu, đề xuất chính sách khuyến khích, hỗ trợ KTTT, HTX); tham gia công tác phản biện xã hội.
3. Tham mưu, hướng dẫn các đơn vị thành viên thực hiện Nghị quyết, Điều lệ Liên minh HTX tỉnh; Tham mưu thực hiện công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các HTX, thành viên; Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị và các cơ quan hữu quan xem xét giải quyết đơn, thư của HTX, thành viên; dự báo, kiến nghị giải quyết những vướng mắc trong thực hiện quản lý đối với HTX; Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn sơ kết, tổng kết hoạt động cho Ban kiểm soát các HTX, Liên hiệp HTX theo qui định; Hướng dẫn các HTX về xây dựng các dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh.
4. Theo dõi, nắm bắt, tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của HTX, thành viên; Tham mưu, đề xuất Thường trực các biện pháp, giải pháp giải quyết hoặc kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
5. Chủ trì tham mưu giúp Thường trực xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển KTTT dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, hàng năm theo một số nội dung cụ thể sau: Thành lập mới Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX; Tổ chức lại HTX, Liên hiệp HTX; Củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX (bao gồm cả việc củng cố HTX ở các xã xây dựng Nông thôn mới); Phát triển mô hình HTX hoạt động hiệu quả, điển hình tiên tiến; mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm.
6. Tham mưu giúp Thường trực triển khai thực hiện các quy định về đánh giá, phân loại HTX; tham gia xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại HTX từng lĩnh vực theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam; Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai khảo sát, đánh giá, phân loại HTX hàng năm.
7. Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động tham gia thành viên Liên minh HTX tỉnh; Tổng hợp và phối hợp cùng các phòng, trung tâm theo dõi huyện, thị xã thành phố thẩm định các đơn vị xin gia nhập thành viên Liên minh HTX tỉnh; Tham mưu đề xuất Ban Thường vụ, xét kết nạp thành viên và xóa tên thành viên.
8. Phối hợp với đại diện Liên minh HTX tại huyện, thị xã, thành phố theo dõi, nắm bắt các đơn vị thành viên và thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phát triển KTTT, HTX tại huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện); tư vấn, hướng dẫn cho các đơn vị về thủ tục vay vốn; Theo dõi chương trình phối hợp một số sở, ngành và thực hiện nhiệm vụ khác do Thường trực phân công, chỉ đạo.

2.3. Phòng Thông tin tuyên truyền

a. Chức năng

Tham mưu giúp Lãnh đạo, Thường trực Liên minh HTX tỉnh về công tác tuyên truyền, công nghệ thông tin; Tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, công nghệ thông tin.

Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại.
b. Nhiệm vụ
1. Tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác thông tin - tuyên truyền hàng năm, tập trung vào một số nội dung cụ thể sau:
- Chủ trương của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam về phát triển KTTT, HTX.
- Tuyên truyền vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX tỉnh; Tham mưu tổ chức Kỷ niệm ngày HTX Việt Nam 11/4 và Kỷ niệm ngày HTX Quốc tế hàng năm (thứ 7 đầu tiên của tháng 7).
- Phối hợp với các cấp, các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan báo, đài (thông tấn, báo chí) để tuyên truyền về: Tình hình kinh tế tập thể, HTX của tỉnh Hải Dương; Các mô hình Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX hoạt động hiệu quả, điển hình tiên tiến; Người tốt - Việc tốt; thành viên HTX giỏi, điển hình, có vai trò trong xây dựng nông thôn mới, có đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.
2. Tham mưu, tổng hợp tin bài xuất bản Trang thông tin kinh tế hợp tác; Tuyên truyền, quảng bá sản phẩm của các HTX, thành viên Liên minh HTX tỉnh trên Website, Bản tin KTTT; Xây dựng mạng lưới cộng tác viên trong công tác tuyên truyền; Quản lý điều hành cổng thông tin điện tử Liên minh HTX tỉnh, phối hợp với các phòng, trung tâm duy trì, cập nhật thông tin, nâng cấp trang thông tin, điện tử (Website) của Liên minh HTX tỉnh (hướng tới thay dần Bản tin giấy).
3. Thu thập, quản lý, tổng hợp, lưu trữ tư liệu, tài liệu, hình ảnh, thông tin… hoạt động tuyên truyền về kinh tế tập thể HTX và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh; Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.
4. Thực hiện công tác ứng dụng và quản lý hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của cơ quan.
5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại cho kinh tế tập thể, hợp tác xã. Làm đầu mối tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, hội chợ, triển lãm riêng cho kinh tế tập thể, các hợp tác xã ở trong và ngoài tỉnh. Tư vấn, hướng dẫn, giới thiệu các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tham gia hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, UBND tỉnh, các ngành, các cấp tổ chức.

6 Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động thành lập mới HTX và tham gia thành viên Liên minh HTX tỉnh.

7. Phối hợp với đại diện Liên minh HTX tại huyện, thị xã, thành phố theo dõi, nắm bắt các đơn vị thành viên và thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phát triển KTTT, HTX tại huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện); tư vấn, hướng dẫn cho các đơn vị về thủ tục vay vốn; Theo dõi chương trình phối hợp một số sở, ngành và thực hiện nhiệm vụ khác do Thường trực phân công, chỉ đạo.
2.4. Trung tâm hỗ trợ phát triển HTX - DNVVN

a. Chức năng

1. Tham mưu cho Lãnh đạo, Thường trực Liên minh HTX tỉnh về công tác đào tạo, tập huấn cán bộ HTX;

2. Vận động, tư vấn hướng dẫn thành lập HTX, hỗ trợ thành lập mới HTX.
b. Nhiệm vụ
1. Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế của Trung tâm; Nghiên cứu, cập nhật các Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Thành ủy, HĐND, UBND tỉnh về khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực khu vực KTTT, HTX; Theo dõi, tổng hợp, xác định số lượng, trình độ và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn của cán bộ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ các HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ TDND và thành viên.
2. Tham mưu, đề xuất, triển khai xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nguồn nhân lực KTTT, HTX trên địa tỉnh dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, hàng năm; Phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam, các Trường, sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo từng đối tượng cán bộ khu vực KTTT, HTX đảm bảo thiết thực, hiệu quả; Xây dựng và thực hiện quy trình, quy chế tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX, Liên hiệp HTX, thành viên.
3. Tham mưu giúp Lãnh đạo quản lý nguồn vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm (Quỹ 120) theo thẩm quyền được giao. Là đơn vị đầu mối tiếp nhận đơn, phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tổ chức thẩm định cho các hợp tác xã thành viên vay vốn từ nguồn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm. Làm đầu mối hỗ trợ, tư vấn cho các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tìm hiểu và tiếp cận các nguồn vốn vay từ hệ thống ngân hàng, các quỹ hỗ trợ khác trong tỉnh.
4. Tư vấn thành lập HTX, hướng dẫn các thủ tục hỗ trợ thành lập mới HTX; thực hiện công tác tuyên truyền, vận động thành lập mới HTX và tham gia thành viên Liên minh HTX tỉnh.
5. Trực tiếp tổ chức, triển khai một số hoạt động dịch vụ khác.
6. Thực hiện chế độ báo cáo hoạt động định kỳ của trung tâm với Trường trực Liên minh HTX tỉnh.
7. Phối hợp với đại diện Liên minh HTX tại huyện, thị xã, thành phố theo dõi, nắm bắt các đơn vị thành viên và thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phát triển KTTT, HTX tại huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện); tư vấn, hướng dẫn cho các đơn vị về thủ tục vay vốn; Theo dõi chương trình phối hợp một số sở, ngành và thực hiện nhiệm vụ khác do Thường trực phân công, chỉ đạo.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website