NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
Thông tin trung tâm
Quy chế hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển HTX&DNNVV tỉnh Hải Dương
03/08/2016 02:35:57

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

LIÊN MINH HỢP TÁC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 14/QĐ-CTLMHTX

Hải Dương, ngày 23 tháng 8 năm 2007

 

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển HTX&DNNVV tỉnh Hải Dương)

==========================

 

CHỦ TỊCH LIÊN MINH HTX TỈNH HẢI DƯƠNG

 

- Căn cứ quyết định số 2115/QĐ-UB ngày 13/6/2006 của UBND tỉnh Hải Dương quy định về quản lý công tác tổ chức và cán bộ thuộc tỉnh;

- Căn cứ Điều lệ Liên minh HTX tỉnh Hải Dương đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương công nhận tại Quyết định số 4923/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2005;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển Hợp tác xã & Doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc Liên minh HTX tỉnh Hải Dương.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều I: Ban hành Quy chế hoạt động Trung tâm hỗ trợ phát triển Hợp tác xã & Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Hải Dương, gồm 07 chương, 16 điều ( Có toàn văn Quy chế kèm theo)

ĐIều II: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều III: Giam đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển Hợp tác xã & Doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc Liên minh HTX tỉnh chịu trách nhiệm triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

     -Sở TC tỉnh

     - Kho bạc NN tỉnh

     - Sở nội vụ

     - Thường trực LMHTX tỉnh

     - Các phòng, Ban chuyên môn

     - Như điều II: để thực  hiện

     - Lưu TC.             

CHỦ TỊCH LIÊN MINH HTX TỈNH HẢI DƯƠNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quang

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

LIÊN MINH HỢP TÁC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hải Dương, ngày 15 tháng 8 năm 2007

 

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HTX, DNVVN TỈNH HẢI DƯƠNG

 

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1:

Trung tâm hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, Doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Hải Dương ( dưới đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Liên minh HTX tỉnh Hải Dương. Trung tâm được tổ chức và hoạt động theo quyết định số: 07/QĐ-LM ngày 13/4/2007 của Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Hải Dương.

 

CHƯƠNG II

CƠ CẤU TỔ CHỨC – NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM

 

Điều 2:

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp tự trang trải một phần kinh phí hoạt động; được sử dụng con dấu, tài khoản riêng; hoạt động độc lập tự chủ; mọi hoạt động của Trung tâm phải theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh chuẩn y.

Điều 3:

Lãnh đạo Trung tâm gồm có Giám đốc, Phó giám đốc.

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc theo phân cấp quản lý của Tỉnh.

Tùy theo tình hình nhiệm vụ, quy mô, tính chất công việc cụ thể mà Trung tâm có thể thành lập các phòng, ban, bộ phận chức năng trực thuộc, đề nghị Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh quyết định.

Điều 4:

Trung tâm, đứng đầu là Giám đốc Trung tâm hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Trung tâm trước Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh và pháp luật hiện hành.

Giám đốc Trung tâm có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Xây dựng kế hoạch và phương án hoạt động của Trung tâm. Tổ chức, điều hành và quyết định các biện pháp thực hiện kế hoạch công tác đã được Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh thông qua.

2. Đề xuất việc tuyển chọn, miễn nhiệm các cán bộ thuộc biên chế của Liên minh HTX tỉnh làm việc trong bộ máy của Trung tâm và đề nghị Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh ra quyết định.

3. Các cán bộ biên chế trong bộ máy của trung tâm làm việc theo chức năng nhiệm vụ do Giám đốc Trung tâm phân công và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh giao.

4. Ngoài số cán bộ biên chế, tùy theo quy mô hoạt động, tính chất công việc mà Giám đốc Trung tâm được quyền tuyển dụng cán bộ, nhân viên,… làm việc cho Trung tâm theo chế độ cộng tác viên hoặc hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật, sau khi đã báo cáo và thống nhất chủ trương với chủ tịch Liên minh HTX tỉnh.

Điều 5:

Hoạt động của Trung tâm chịu sự giám sát của Liên minh HTX tỉnh băng quy chế hoạt động của Trung tâm, Điều lệ Liên minh HTX tỉnh Hải Dương và các hình thức khác do Liên minh HTX tỉnh quy định.

Điều 6:

Các hoạt động của Trung tâm có liên quan đến các đơn vị thành viên Liên minh HTX tỉnh thì Trung tâm có thể phối hợp vớ các bộ phận chuyên môn trong Liên minh HTX tỉnh để thực hiện.

Điều 7:

Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên Trung tâm sinh hoạt chung với cơ quan Liên minh HTX tỉnh

CHƯƠNG III

HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ CỦA TRUNG TÂM

Điều 8:

Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm bao gồm:

1. Tổ chức và hỗ trợ công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ cho khu vực kinh tế hợp tác, HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đào tạo, dạy nghề, liên kết đào tạo ngắn hạn; dài hạn chuyên môn nghiệp vụ trên cơ sở các quy định Pháp luật.

2. Từ vấn, xây dựng, theo dõi, quản lý các dự án vay vốn từ nguồn của chương trình quỹ quốc gia giải quyết việc làm. Nguông vốn quỹ hỗ trợ phát triển đầu tư trong nước và các nguồn vốn khác.

3. Tổ chức các dịch vụ pháp lý, tư vấn thủ tục hành chính thành lập, chuyển đổi HTX, các loại hình doanh nghiệp; các giao dịch dân sự, dự án đầu từ, hợp đồng kinh tế ….

4. Tư vấn về chuyển giao công nghệ, thiết bị; Xây dựng các đề án sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ, lựa chọn thiết bị đầu tư phù hợp.

5. Thông tin về thị trường; Tổ chức và tham gia các hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm; Hỗ trợ các cơ sở kinh doanh tìm kiếm bạn hàng, các đối tác đầu tư, liên doanh liên kết trong và ngoài nước.

6. Tổ chức dịch vụ tham quan, du học; dịch vụ lao động, việc làm.

7. Xúc tiến các hoạt động mang tính kinh doanh: Tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh; các dịch vụ thương mại, du lịch; Tổ chức các đại lý tiêu thụ, đại lý bảo hiểm; Liên kết sản xuất kinh doanh; Dịch vụ công nghệ thông tin, điện tử …..

CHƯƠNG IV

TÀI CHÍNH KINH TẾ CỦA TRUNG TÂM

 

Điều 9:

Tái sản và nguồn tài chính hoạt động của Trung tâm gồm:

1. Nguồn tài chính do ngân sách Nhà nước hoặc Liên minh HTX tỉnh cấp

2. Thu từ hoạt động kinh tế của Trung tâm

3. Huy động vốn góp hoặc vay của cán bộ, nhân viên trong nội bộ cơ quan.

4. Vay của Nhà nước, các tổ chức kinh tế và các cá nhân khác.

5. Liên doanh, liên kết với các đơn vị thành viên, đơn vị kinh tế và cá nhân.

6. Các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Trung tâm được Liên minh HTX tỉnh giao quản lý, sử dụng một số tài sản ( nhà làm việc, tủ, bàn, ghế ….) Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm tổ chức sử dụng tài sản vào hoạt động khác phải được sự đồng ý của Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh.

Điều 10:

Chi phí cho các hoạt động của Trung tâm bao gồm:

- Các nghĩa vụ theo quyết định của Liên minh HTX tỉnh và quy định của nhà nước

- Lương và các khoản phụ cấp theo lương của cán bộ, nhân viên.

- Nộp BHXH, bảo hiểm y tế cho cán bộ, nhân viên

- Mua sắm vật tư, trang thiết bị, văn phòng phẩm, in ấn tài liệu, thuê phương tiện phục vụ hoạt động, đi lại, sửa chữa cơ sở vật chất.

- Công tác phí, điện thoại, điện nước, tiếp khách giao dịch.

- Thuê chuyên gia, phí môi giới tiếp thị.

- Chi trang bị bảo hộ lao động ( nếu có)

- Chi khen thưởng cán bộ, viên chức, lao động.

- Các chi phí khác theo quy định chung.

Điều 11:

Trung tâm hạch toán theo chế độ kế toán – thống kê với quy mô phù hợp với hoạt động của mình.

Điều 12:

Chế độ, quyền lợi cho cá nhân, đơn vị … tham gia hoạt động của Trung tâm được quy định như sau:

1. Đối với cán bộ chủ chốt của Trung tâm ( trong biên chế của Nhà nước) hưởng lương và phụ cấp do ngân sách cấp theo ngạch bậc công chức, viên chức trong bộ máy của Liên minh HTX tỉnh. Được hưởng một tỷ lệ nhất định trong giá trị lợi nhuận do hoạt động của Trung tâm mang lại ( Mức cụ thể do Giám đốc Trung tâm căn cứ vào giá trị thực tế từng giai đoạn mà quy định, sau khi đã báo cáo và được chủ tịch Liên minh HTX tỉnh chấp  nhận)

2. Đối với cán bộ nhân viên do Trung tâm tuyển dụng được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác theo các hình thức hợp đồng giữa Giám đốc Trung tâm và người lao động theo quy định của pháp luật.

3. Đối với cộng tác viên là cán bộ thuộc Liên minh HTX tỉnh Hải Dương thì thù lao theo hình thức trên doanh thu hoặc lợi nhuận của từng vụ việc tham gia giải quyết.

4. Đối với hoạt động liên doanh, liên kết với cá nhân, các đơn vị kinh tế khác thì theo hình thức hợp đồng liên doanh, liên kết trong đó quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và quyền lợi của mỗi bên

Điều 13:

Cán bộ, viên chức, lao động của Trung tâm có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo mục tiêu lấy thu bù chi và có tích lũy.

Các sai phạm trong hoạt động kinh tế do các nhân thiếu trách nhiệm hoặc quyết định sai cho chủ quan gây thiệt về vật chất, tổn thất về uy tín thì phải bồi hoàn về kinh tế, kỷ luật về hành chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi họa động của mình.

Điều 14:

Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ, sau khi trừ các chi phí hợp lý cho mọi hoạt động của Trung tâm, lợi nhuận sẽ được bổ sung vào quỹ phát triển hoạt động của Trung tâm và quỹ phúc lợi của cơ quan Liên minh HTX tỉnh Hải Dương ( Mức cụ thể sẽ căn cứ vào hoạt động của Trung tâm đề xuất với Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh quy định cho phù hợp)

CHƯƠNG V

KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT

Điều 15:

Cán bộ, viên chức, lao động và cộng tác viên của Trung tâm có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, sẽ được Trung tâm khen thưởng và xem xét đề nghị cấp trên khen thưởng theo quy định của Nhà nước.

Người nào vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế không hoàn thành nhiệm vụ, tùy theo mức độ vi phạm và trách nhiệm cá nhân sẽ bị xử lý kỷ luật kể cả truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16:

Ban quy chế này có hiệu lực thi hành từ ngày Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Hải Dương ký quyết định ban hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có điều gì chưa phù hợp, Giám đốc trung tâm đề nghị Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện hoạt động thực tế của Trung tâm cũng như Pháp luật hiện hành./.

 

LIÊN MINH HTX TỈNH HẢI DƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

LIÊN MINH HỢP TÁC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 91/DA-LM

Hải Dương, ngày 14 tháng 7 năm 2005

 

ĐỀ ÁN

KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY

LIÊN MINH HTX TỈNH HẢI DƯƠNG

 

Liên minh HTX tỉnh Hải Dương được thành lập theo quyết định số 2120/QĐ-Ub ngày 05/11/1994 của UBND tỉnh; qua 10 năm hoạt động thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao Liên minh HTX tỉnh đã góp phần tích cực vào việc củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các loại hình kinh tế hợp tác, HTX trong toàn tỉnh; hỗ trợ cho khu vực kinh tế tập thể và các đơn vị thành viên về bồi dưỡng cán bộ quản lý, tư vấn thành lập các HTX theo luật HTX; hướng dẫn các đơn vị thành viên lập các dự án vay vốn từ các nguồn để đầu tư sản xuất kinh doanh, tao việc làm cho người lao động; phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết nhiều vụ việc có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị thành viên, thực hiện các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Về tổ chức thành viên, tính đến hết tháng 9/2004 toàn tỉnh có 266 đơn vị là các HTX, tổ hợp tác và các doanh nghiệp gia nhập thành viên Liên minh HTX tỉnh.

Tuy nhiên hoạt động của Liên minh HTX tỉnh còn có hạn chế: Công tác hỗ trợ và đại diện cho các đơn vị thành viên chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra, tổ chức bộ máy cơ quan Liên minh HTX chưa được kiện toàn phù hợp với tình hình mới, chưa phát huy đầy đủ vai trò, vị trí theo chức năng nhiệm vụ được quy định trong luật HTX….

Căn cứ nghị quyết số 13 ngày 18/3/2002 Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa IX; chương trình hành động số 20/CTr/TU ngày 01/6/2002 của Tỉnh ủy Hải Dương “ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”; chỉ thị số 44-CT/TU ngày 25/5/2004 của Ban thường vụ tỉnh ủy về “ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Liên minh HTX tỉnh” và công văn số 621/CV-UBND ngày 27/7/2004 của UBND tỉnh “về việc đẩy mạnh các hoạt động của Liên minh HTX tỉnh”.

Để thực hiện các chức năng nhiệm vụ được hiệu quả hơn, Liên minh HTX tỉnh xây dựng đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan với những nội dung chính như sau:

I. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ CÁN BỘ CƠ QUAN LIÊN MINH HTX TỈNH

* Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế cán bộ hiện nay

+ Về biên chế:  - Có 11 biên chế

                                    - 02 hợp đồng lao động có thời hạn

                                    - 02 lao động hợp đồng công việc.

+ Về bộ máy gồm: - Lãnh đạo

           - Phòng TC-HC-TH

 - Trung tâm hỗ trợ phát triển HTX

 - Bộ phận thường trực UBKT

1, Lãnh đạo cơ quan gồm: 01 chủ tịch, 01 Phó chủ tịch chuyên trách.

 

2, Phòng tổ chức – Hành chính – Tổng hợp gồm: 05 biên chế phân bổ như sau:

- 01 Trưởng phòng: Phụ trách chung, trực tiếp làm công tác tổ chức, tổng hợp, thi đua; theo dõi phong trào tại huyện Kim Thành

- 01 Phó phòng: Phụ trách công tác quản trị - hành chính, kiêm ủy viên UBKT; theo dõi phong trào huyện Bình Giang; Kinh Môn; Cẩm Giàng.

- 01 nhân viên kế toán: Làm nhiệm vụ kế toán cơ quan

- 01 nhân viên Thủ quỹ: làm thủ quỹ; thủ kho

- 01 nhân viên đánh máy + tạp vụ, hợp đồng có thời hạn

- 01 nhân viên lái xe

- 02 lao động hợp đồng công việc bảo vệ và tổng hợp phục vụ dự án.

3, Bộ phận thường trực ủy ban kiểm tra gồm: 02 biên chế chuyên trách:

- 01 Chủ nhiệm UBKT, kiêm theo dõi phong trào tại huyện Thanh Miện, Gia Lộc, thành phố Hải Dương

- 01 Phó chủ nhiệm UBKT; kiêm theo dõi phong trào tại huyện Tứ Kỳ, Thanh Hà, Ninh Giang.

4, Trung tâm hỗ trợ phát triển HTX và DNVVN hiện có 02 biên chế gồm:

- 01 Giám đốc kiêm theo dõi phong trào tại huyện Nam Sách; huyện Chí Linh

- 01 chuyên viên làm kinh tế tại trung tâm

* Chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức.

+ Trình độ chuyên môn:

- Tốt nghiệp đại học: 08 người

- Tốt nghiệp cao đẳng: 02 người

- Tốt nghiệp trung cấp: 01 người

- Nhân viên lái xe: 01 người

+ Tuổi đời:

- Trên 40 tuổi: 09 người

- Trên 50 tuổi: 05 người

+ Giới tính:

- Nam: 11 người

- Nữ: 03 người

 

Như vậy với cơ cấu tổ chức bộ máy, số lượng và chất lượng cán bộ, viên chức hiện có, chưa đủ để đảm bảo triển khai thực hiện hết các chức năng nhiệm vụ được giao, do đó đòi hỏi phải được kiện toàn và bổ sung.

II. DỰ KIẾN CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY BIÊN CHẾ CÁN BỘ LIÊN MINH HTX TRONG THỜI GIAN TỚI

Ngày 26/11/2003 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khóa XI, kỳ họp thứ 4) đã thông qua luật HTX sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2004; tại điều 45 đã quy định:

1, Liên minh HTX là tổ chức kinh tế - xã hội …

2, Liên minh HTX có các chức năng:

+ Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các HTX và Liên hiệp HTX thành viên.

+ Tuyên truyền, vận động phát triển HTX.

+ Hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho sự hình thành và phát triển của HTX, liên hiệp HTX; thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển HTX do chính phủ giao; đào tạo bồi dưỡng cán bộ HTX theo quy định của chính phủ.

+ Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về HTX.

+ Đại diện cho HTX và liên hiệp HTX trong quan hệ hoạt động phối hợp của các thành viên với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ nêu trên; Liên minh HTX tỉnh xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế  cán bộ của cơ quan như sau:

1, Về biên chế: Tổng số từ 19 – 22 biên chế

2, Về cơ cấu tổ chức bộ máy gồm:

a, Lãnh đạo cơ quan LMHTX gồm: 01 Chủ tịch và 02 Phó chủ tịch chuyên trách.

b, Phòng TC – HC – TH gồm: 5 – 6 biên chế để thực hiện các mảng công việc sau:

- Công tác tổ chức bộ máy cán bộ

- Công tác quản trị hành chính, an ninh, tự vệ

- Công tác tổng hợp, thi đua, khen thưởng

- Công tác kế toán tiền lương

- Công tác thủ quỹ, thủ kho, lưu trữ

- Công tác văn thủ, đánh máy vi tính, lễ tân, tạp vụ

- Công việc lái xe

- Công việc bảo vệ ( Sử dụng lao động hợp đồng khoán việc)

Trong số cán bộ, viên chức của phòng bố trí 01 trưởng phòng và 01 phó phòng TC – HC – TH.

c, Phòng Nghiệp vụ phong trào gồm: 5 – 6 biên chế để thực hiện các mảng công việc sau:

- Nghiệp vụ chính sách pháp luật

- Nghiệp vụ tư vấn phát triển HTX

- Xây dựng và triển khai các đề tài khoa học – công nghệ; tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học chuyên đề về kinh tế hợp tác, HTX

- Tiếp nhận và triển khai các chương trình dự án khoa học công nghệ, dự án KT – XH

- Đào tạo cán bộ HTX theo chương trình của Chính phủ giao

- Quan hệ quốc tế, tiếp nhận và phân phối các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với khu vực kinh tế hợp tác, HTX

- Xúc tiến thương mại đầu tư.

- Theo dõi xây dựng phong trào HTX ở các huyện, thành phố của tỉnh

- Theo dõi chuyên ngành theo khối và lĩnh vực

- Tham gia kiêm nghiệm một số hoạt động quỹ hỗ trợ kinh tế hợp tác, HTX và trung tâm hỗ trợ phát triển HTX và DNVVN.

Trong sô cán bộ viên chức của phòng bố trí 01 Trưởng phòng và 01 phó phòng nghiệp vụ phong trào.

d, Thường trực ủy ban kiểm tra gồm 02 biên chế: 01 chủ nhiệm và 01 Phó chủ nhiệm chuyên trách ủy ban kiểm tra. Nhiệm vụ của thường trực UBKT là giúp UBKT thực hiện công tác kiểm tra theo quy chế tổ chức hoạt động của Liên minh HTX tỉnh và quy chế của UBKT. Giải quyết đơn thư khiếu nại có liên quan đến thành viên.

e, Trung tâm hỗ trợ phát triển HTX và DNVVN và quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế HTX gồm: 4 – 6 biên chế thực hiện các mảng công việc sau:

+ Mảng hoạt động trung tâm:

- Cung cấp các dịch vụ chuyển giao khoa học kỹ thuật, thông tin kinh tế.

- Mở các lớp đào tạo nghề cho người lao động, cung ứng lao động trong và ngoài nước.

- Hướng dẫn lập các dự án để giới thiệu vay vốn từ các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội, các ngân hàng thương mại ở địa phương và trung ương để các đơn vị thành viên đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; đồng thời theo dõi và quản lý các dự án.

- Tư vấn hỗ trợ phát triển các HTX và các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Mở lớp đào tạo các doanh nhân và các cán bộ quản lý, cán bộ nghiệp vụ của các đơn vị thành viên.

- Tổ chức một số hoạt động dịch vụ, giới thiệu sản phẩm … cho các thành viên

 

- Tổ chức các đoàn đi học tập, khảo sát trong nước và quốc tế ….

+ Bộ phận Quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế HTX thực hiện các mảng công việc sau:

- Thực hiện các nghiệp vụ cho vay từ quỹ.

- Quản lý vốn, quỹ, tiền tệ của quỹ

- Quản lý khách hàng của quỹ

- Khai thác khách hàng và thực hiện các nghiệp vụ theo quy định của Luật ngân hàng, luật các tổ chức tín dụng.

Trong số cán bộ, viên chức của quỹ bố trí 01 Phó giám đốc quỹ chuyên trách ( là người có nghiệp vụ chuyên môn về tài chính tín dụng ngân hàng). Chức vụ giám đốc do lãnh dạo Liên minh HTX tỉnh đảm nhiệm

Trên đây là những nội dung cơ bản của đề án củng cố bộ máy tổ chức của Liên minh HTX tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm tạo điều kiện xem xét quyết định./.

 

Nơi nhận:

     - UBND tỉnh

      - Ban tổ chức tỉnh ủy

      - Sở nội vụ

      - Lưu

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

LIÊN MINH HTX TỈNH HẢI DƯƠNG

Chủ tịch

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quang

 

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Video
na
na
na
na
na
na
Liên kết website