HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP LIÊN MINH HTX TỈNH HẢI DƯƠNG (05/11/1994 - 05/11/2024).
Cơ cấu tổ chức
Thông tin lãnh đạo cơ quan
20/02/2024 12:00:00


1. Lãnh đạo

 

* Bà: Nguyễn Thị Thu Hương

- Điện thoại văn phòng

- Điện thoại di động

- Email

: Chủ tịch

:

* Ông Nguyễn Ngọc Anh

- Điện thoại văn phòng

- Điện thoại di động

- Email

 

: Phó Chủ tịch

: (0220) 3 551.988

: 0912.815.186

ngocanhtgkm@gmail.com  

 

 

2. Văn phòng

 

 

Nguyễn Thị Thanh Huế

- Điện thoại văn phòng

- Điện thoại di động

- Email

Chánh văn phòng TC-HC

: (0220) 3 852.233

: 0943.665.123

: thanhhuehd@gmail.com

3. Phòng Thông tin - tuyên truyền

* Ông Bùi Đăng Hải 

- Điện thoại văn phòng

- Điện thoại di động

- Email

 : Trưởng phòng

: (0220) 3 842.145

: 0982.356.877

: buidanghailm@gmail.com

4. Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ  phát triển HTX & Doanh nghiệp vừa và nhỏ

* Ông Đặng Văn Hiên

- Điện thoại Trung tâm

- Điện thoại di động

- Email

: Đặng Văn Hiên

: (0220) 3 843.496

: 0987.129.359

danghienhd@gmail.com

 

Trách nhiệm, quyền hạn của các chức danh thường trực cơ quan

1. Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh là Thủ trưởng cơ quan

- Quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan theo chế độ thủ trưởng.

- Là chủ tài khoản của cơ quan, Lãnh đạo quản lý, chỉ đạo điều hành phụ trách các mặt công tác của cơ quan theo chức năng, nhiệmvụ chung của Liên minh HTX tỉnh; những nhiệm vụ và công việc được Liên minh HTX Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao.

2. Các Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh là Phó Thủ trưởng cơ quan Liên minh HTX tỉnh.

Phụ trách một số mảng công việc và một số nhiệm vụ cụ thể do Thủ trưởng cơ quan phân công.

- Được Thủ trưởng cơ quan ủy quyền lãnh đạo các hoạt động của cơ quan khi thủ trưởng đi công tác dài ngày.

- Ký thay thủ trưởng cơ quan một số văn bản khi được thủ trưởng cơ quan ủy quyền.

- Giúp Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Liên minh HTX tỉnh theo quy định của Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam, Quy chế tổ chức hoạt động của Liên minh HTX tỉnh.

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website