NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
Văn bản
Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Liên minh HTX Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025
25/08/2020 09:54:38

 UBND TỈNH HẢI DƯƠNG                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ                                                             Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

        Số: 154/KH-LMHTX                                                               Hải Dương, ngày 03 tháng 8 năm 2020


KẾ HOẠCH
TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ
VIỆT NAM VÀ CẤP TỈNH NHIỆM KỲ 2020 - 2025


   Thực hiện Kết luận số 78- KL/TW ngày 10/6/2020 của Ban Bí thư về tổ chức Đại hội Liên minh HTX Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết 56- NQ/ĐĐ ngày 12/6/2020 của Đảng đoàn Liên minh HTX Việt Nam về triển khai Kết luận số 78-KL ngày 10/6/2020 của Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, Liên minh HTX tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Liên minh HTX Việt Nam như sau:
   I. Mục đích, yêu cầu
   1. Tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng Đại hội Liên minh HTX Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm nâng cao nhận thức của thành viên và xã hội về bản chất của kinh tế tập thể, HTX, nhất là về HTX kiểu mới; xác định rõ phát triển kinh tế tập thể, HTX là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.
   2. Tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2020; về vị trí, vai trò nòng cốt của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong phát triển kinh tế tập thể, HTX; thông qua tuyên truyền để cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên thành viên và người lao động trong toàn hệ thống thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Liên minh HTX Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025. Việc tuyên truyền phải đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương hình thức.
   II. Nội dung tuyên truyền
   1. Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và phát triển kinh tế tập thể, HTX ( Nghị quyết TW5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX; Thông báo 158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Hội quần chúng; Luật Hợp tác xã năm 2012; Chỉ thị số 12/CT – TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2020…).
   2. Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2020; tuyên truyền những kinh nghiệm, những cách làm hay, điển hình tiên tiến, các mô hình HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực vùng, miền hiệu quả; tuyên truyền về các mô hình HTX trên thế giới và khu vực, các hoạt động hợp tác quốc tế của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; tuyên truyền quá trình hình thành và phát triển của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam qua các kỳ Đại hội, nhất là những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ 2020 – 2020.
   3. Tuyên truyền về việc chuẩn bị, tổ chức, kết quả… Đại hội Liên minh HTX Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.
   III. Tổ chức thực hiện 
   1. Phòng Thông Tin Tuyên Truyền
   1. Tham mưu cho Thường trực Liên minh HTX tỉnh xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền Đại hội Liên minh HTX Việt Nam và Đại hội Liên minh HTX tỉnh.
- Mở chuyên trang, chuyên mục trên Trang Thông tin Kinh tế hợp tác Liên minh HTX tỉnh Hải Dương.( bantinlmhd@gmail.com; http://lmhtx.haiduong.gov.vn). Thực hiện từ 01/5/2020 đến 30/12/2020.
- Phối hợp với Báo Hải Dương, Đài PTTH tỉnh và báo của TW đóng trên địa bàn xây dựng phóng sự, tin bài về kinh tế tập thể các HTX và các hoạt động của Liên minh HTX tỉnh mỗi tháng ít nhất từ 01 đến 02 tin, bài (thực hiện từ 30/5/2020 đến 30/12/2020).
- Tổ chức và truyền thông các sự kiện trong năm 2020 chào mừng Đại hội Liên minh HTX Việt Nam và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.
- Tổ chức quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.
   2. Đối với các HTX, Liên hiệp HTX 
Tuyên truyền thông qua Pa nô, khẩu hiệu băng rôn, tại trụ sở và nơi làm việc, tuyên truyền sâu rộng trong thành viên của các HTX.
   IV. Khẩu hiệu tuyên truyền
   1. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020-2025
   2. HỢP TÁC, ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN, HIỆU QUẢ
   3. ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ
   4. ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM VỮNG MẠNH
   5. HỢP TÁC, LIÊN KẾT TẠO SỨC MẠNH ĐỂ KHÔNG AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU
   6. PHÁT HUY VAI TRÒ NÒNG CỐT CỦA HỆ THỐNG LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ.
   7. THÚC ĐẨY KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG; TỪNG BƯỚC ĐÓNG VAI TRÒ NỀN TẢNG TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN.
   Trên đây là Kế hoạch triển khai tuyên truyền Đại hội Liên minh HTX Việt Nam đề nghị các phòng, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai theo Kế hoạch./.

Nơi nhận:
- Liên minh HTX Việt Nam (để b/c);
- Ban tuyên giáo T.U (để b/c);                                                                                     KT. CHỦ TỊCH
- Thường trực LM HTX tỉnh;                                                                                       PHÓ CHỦ TỊCH
- Các Phòng, Trung tâm;                                                                                                         
- Lưu VT,TTTT.                                                                                                                       (Đã ký)
 
                                                                                                                                     Nguyễn Ngọc Anh
                                                                                                                                            Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Kế hoạch triển khai giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng Giải Búa Liềm vàng lần thứ V - năm 2020(07/08/2020)
Quyết định thành lập BCĐ phát triển Kinh tế tập thể tỉnh Hải Dương(14/11/2016)
Danh sách Ban chấp hành khóa IV (nhiệm kỳ 2009 - 2014)(27/09/2016)
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH KHÓA IV NHIỆM KỲ 2009 - 2014(07/09/2016)
Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã(08/08/2016)
Video
na
na
na
na
na
na
Liên kết website