NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM LẦN THỨ VI, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
Hướng dẫn các thủ tục
Mẫu đơn xin gia nhập Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hải Dương
19/09/2016 09:40:47

ĐƠN VỊ:……………………

     Số:………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hải Dương, ngày ... tháng . ..năm 20...

 

 

 

ĐƠN XIN GIA NHẬP LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH HẢI DƯƠN

            Kính gửi:    Thường trực Liên minh HTX tỉnh Hải Dương

Đơn vị chúng tôi có tên:…………………………………………………………..

            Họ và tên người đại diện:……………………………... chức danh:……………..

Được thành lập Ngày………tháng……….năm…

Hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số…………. ngày………. tháng……… năm…………do……...……………cấp.

+ Địa chỉ giao dịch:……………………………………………………………….

………………………….……………………………………………………….……….

            + Điện thoại:………………….

            + Số xã viên ( Thành viên):                                                            Người.

            + Số lao động thường xuyên:                                                         Người.

            + Tổng số vốn     :                                                                             Triệu đồng.

            - Vốn cố định      :                                                                             Triệu đồng.

            - Vốn lưu động    :                                                                            Triệu đồng.

            - Vốn điều lệ       :                                                                             Triệu đồng.

            + Ngành nghề kinh doanh - sản xuất chính:

……………………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………………………….

            Sau khi nghiên cứu điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hải Dương .

                Chúng tôi xét thấy các nội dung quy định trong điều lệ phù hợp với nguyện vọng của đơn vị và tự nguyện làm đơn xin gia nhập Liên minh HTX tỉnh Hải Dương.

            Khi được công nhận là thành viên. Đơn vị chúng tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định về quyền và nghĩa vụ của đơn vị thành viên được thể hiện trong Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hải Dương./.

 

Thay mặt đơn vị:……………………….

(Ký tên, đóng dấu)

 

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Hướng dẫn về đăng ký HTX và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của HTX(05/08/2016)
Hương dẫn thủ tục Hồ sơ kết nạp thành viên(05/08/2016)
Hướng dẫn thành lập Hợp tác xã, Liên hiệp HTX(05/08/2016)
Thủ tục cho vay của nguồn vốn hỗ trợ phát triển Hợp tác xã(04/08/2016)
Video
na
na
na
na
na
na
Liên kết website