HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY THÀNH LẬP LIÊN MINH HTX TỈNH HẢI DƯƠNG (05/11/1994 - 05/11/2024).
Chức năng nhiệm vụ
Chức năng nhiệm vụ của Liên minh HTX tỉnh Hải Dương
11/10/2022 12:00:00

Liên minh HTX tỉnh Hải Dương có các chức năng nhiệm vụ sau:

1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Liên minh HTX tỉnh Hải Dương

1.1. Chức năng

          a. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên

          b. Tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế tập thể, HTX, Liên hiệp HTX

          c. Hỗ trợ và cung cấp dịch vụ cần thiết cho các cơ sở kinh tế thành viên

          d. Tham gia xây dựng chính sách pháp luật có liên quan

          đ. Đại diện cho các thành viên trong quan hệ đối nội, đối ngoại theo qui định của pháp luật

          1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn

          a. Tham gia xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch chương trình phát triển kinh tế hợp tác, HTX;

          b. Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các thành viên để phản ánh, kiến nghị và đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương về các vấn đề chính sách pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế hợp tác, HTX;

          c. Truyên truyền, vận động phát triển kinh tế hợp tác, HTX với các thành viên, tổng kết và phổ biến kinh nghiệm của các HTX điển hình tiên tiến, tổ chức phong trào thi đua trong hệ thống Liên minh HTX tỉnh;

          d. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ tư vấn, cung cấp dịch vụ cho sự hình thành và phát triển của HTX và các thành viên khác về pháp lý, đầu tư, khoa học công nghệ, thông tin, tài chính, tín dụng, thị trường và các lĩnh vực khác;

          đ. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc các thành viên Liên minh HTX tỉnh do UBND tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam giao;

          e. Đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp của các thành viên với các tổ chức trong nước và nước ngoài theo qui định của pháp luật;

          g. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao;

          h. Liên minh HTX tỉnh thuộc hệ thống Liên minh HTX Việt Nam là thành viên của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương.

2. Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng và các phòng chuyên môn

         2.1. Văn phòng

          a. Chức năng

          1. Tham mưu giúp Thường trực, Lãnh đạo tổ chức điều hành công việc của Liên minh HTX tỉnh; phối hợp hoạt động với đơn vị trực thuộc Liên minh HTX tỉnh, đồng thời là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ cơ quan Liên minh HTX tỉnh và tham mưu một số công việc do Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh giao.

          2. Tham mưu giúp Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh trong công tác tổ chức và quản lý cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan; tham mưu giúp thường trực về công tác thi đua khen thưởng.

          3. Tham mưu xây dựng kế hoạch tài chính năm và giai đoạn; Giúp Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, tài sản của cơ quan theo chế độ qui định.

            4. Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, phát hành văn bản của cơ quan.

          b. Nhiệm vụ

          1. Tham mưu giúp việc Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh.

          - Tham mưu xây dựng Kế hoạch hoạt động - Qui chế làm việc của Ban Chấp hành;

- Xây dựng các báo cáo, tổ chức các cuộc họp, hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động của Ban Chấp hành.

2. Tham mưu xây dựng qui định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Liên minh HTX tỉnh; Xây dựng qui định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc Liên minh HTX tỉnh.

           3. Tham mưu xây dựng qui hoạch cán bộ theo dõi quản lý, thực hiện miễn nhiệm, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ; các chính sách chế độ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Liên minh HTX tỉnh và triển khai các phong trào thi đua khen thưởng theo quy định.

          4. Xây dựng và hướng dẫn thực hiện nội qui, qui chế làm việc của cơ quan, qui chế thực hiện dân chủ, qui chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công, qui chế quản lý tài chính; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội qui, qui chế của cơ quan.

5. Xây dựng kế hoạch, chính sách và các giải pháp về phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh; Theo dõi, nắm bắt tình hình KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh và thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng, quý, năm theo qui định.

           6. Lập báo cáo thống kê chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của Liên minh HTX tỉnh theo định kỳ, hàng quý, hàng năm. Tổng hợp hồ sơ, danh sách nâng lương, nâng ngạch đối với cán bộ, công chức, viên chức đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định.

          7. Thường trực Hội đồng Xét tuyển viên chức; Hội đồng Thi đua khen thưởng; Hội đồng Kỷ luật và Hội đồng Nâng lương của cơ quan Liên minh HTX tỉnh.

8. Lập dự toán và quyết toán chi Ngân sách hàng năm của cơ quan Liên minh HTX trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Thanh toán các chế độ về tiền lương và công tác phí, các hoạt động nghiệp vụ phát sinh sơ quan; Thực hiện báo cáo thu chi ngân sách, thu, chi hội phí và báo cáo tài chính theo định kỳ, thường xuyên và đột xuất theo qui định và thực hiện công khai tài chính hàng năm về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách của cơ quan trước Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.

        9. Tham mưu xây dựng Đề án, phương án về sắp xếp bộ máy của cơ quan, quy hoạch, bố trí cán bộ; thực hiện các chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức của Liên minh HTX tỉnh theo quy định.

10. Quản lý tài sản công của cơ quan, hướng dẫn kiểm tra việc chấp hành các định mức sử dụng tài sản công theo qui định của Nhà nước; đảm bảo phương tiện và điều kiện làm việc của Lãnh đạo và các phòng, trung tâm Liên minh HTX tỉnh; tổ chức mua sắm, thanh lý tài sản của cơ quan theo qui định; quản lý hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động chung của cơ quan (mạng LAN)

11. Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng, trung tâm, đơn vị có liên quan bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật, lễ tân, khánh tiết phục vụ các cuộc họp, hội nghị của cơ quan. Tiếp và hướng dẫn khách đến liên hệ công tác.

         12. Quản lý và tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan theo qui định của pháp luật; đảm bảo việc quản lý và sử dụng con dấu, các văn bản đi, đến của Liên minh HTX tỉnh đảm bảo nguyên tắc bảo mật theo đúng qui định.

13. Làm nhiệm vụ thường trực tổ chức công tác bảo vệ cơ quan, công tác vệ sinh, môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn và phòng chống cháy nổ trong khu vực cơ quan; Là đầu mối quản lý theo dõi và thực hiện công tác dân quân tự vệ.

14. Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động tham gia thành viên Liên minh HTX tỉnh; Tổng hợp và phối hợp cùng các phòng, trung tâm theo dõi huyện, thị xã thành phố thẩm định các đơn vị xin gia nhập thành viên Liên minh HTX tỉnh; Tham mưu đề xuất Ban Thường vụ, xét kết nạp thành viên và xóa tên thành viên.

15. Tư vấn, hướng dẫn cho các đơn vị có nhu cầu vay vốn; Theo dõi chương trình phối hợp một số sở, ngành và thực hiện nhiệm vụ khác do Thường trực phân công.

         2.2. Phòng Thông tin tuyên truyền

          a. Chức năng

       - Tham mưu giúp Lãnh đạo, Thường trực Liên minh HTX tỉnh về công tác tuyên truyền, công nghệ thông tin;

  - Tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, công nghệ thông tin.

  b. Nhiệm vụ

 1. Tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác thông tin - tuyên truyền hàng năm, tập trung vào một số nội dung cụ thể sau:

- Chủ trương của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam về phát triển KTTT, HTX.

- Tuyên truyền vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Liên minh HTX tỉnh; Tham mưu tổ chức Kỷ niệm ngày Lễ lớn của đất nước và của khu vực KTTT, HTX.

- Phối hợp với các cấp, các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan báo, đài (thông tấn, báo chí) để tuyên truyền về: Tình hình kinh tế tập thể, HTX của tỉnh Hải Dương; Các mô hình Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX hoạt động hiệu quả, điển hình tiên tiến; Người tốt - Việc tốt; thành viên HTX giỏi, điển hình, có vai trò trong xây dựng nông thôn mới, có đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.

2. Tham mưu, tổng hợp tin bài xuất bản bản tin Kinh tế hợp tác; Tuyên truyền, quảng bá sản phẩm của các HTX, thành viên Liên minh HTX tỉnh trên Website, Bản tin KTTT; Xây dựng mạng lưới cộng tác viên trong công tác tuyên truyền; Quản lý điều hành cổng thông tin điện tử Liên minh HTX tỉnh.         

3. Thu thập, quản lý, tổng hợp, lưu trữ tư liệu, tài liệu, hình ảnh, thông tin… hoạt động tuyên truyền về kinh tế tập thể HTX và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh; Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo qui định.

4. Thực hiện công tác ứng dụng và quản lý hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của cơ quan.

          5. Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động thành lập HTX và HTX tham gia thành viên Liên minh HTX tỉnh.

         6. Cập nhật, nghiên cứu, hệ thống hoá các Luật, văn bản quy phạm pháp luật (Nghị quyết, Chỉ thị, Nghị định, Thông tư, Quyết định, các văn bản quy phạm khác), hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến tổ chức, hoạt động của KTTT, HTX; Chủ trì, tham mưu Thường trực trong công tác tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật có liên quan đến KTTT, HTX; Theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện chính sách pháp luật về KTTT, HTX (gồm cả cập nhật, theo dõi, nghiên cứu, đề xuất chính sách khuyến khích, hỗ trợ KTTT, HTX).

7. Phối hợp với đại diện Liên minh HTX tại huyện, thị xã, thành phố theo dõi, nắm bắt các đơn vị thành viên và thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phát triển KTTT, HTX tại huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện); tư vấn, hướng dẫn cho các đơn vị có nhu vay vốn; Theo dõi chương trình phối hợp một số sở, ngành và thực hiện nhiệm vụ khác do Thường trực phân công.     

2.3. Trung tâm hỗ trợ phát triển Hợp tác xã  - Doanh nghiệp vừa và nhỏ

          a. Chức năng

          1. Tham mưu cho Lãnh đạo, Thường trực Liên minh HTX tỉnh về công tác đào tạo, tập huấn cán bộ HTX;

2. Củng cố; tư vấn hướng dẫn thành lập HTX.

3. Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại.

b. Nhiệm vụ

1. Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế của Trung tâm; Nghiên cứu, cập nhật các Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Thành ủy, HĐND, UBND tỉnh về khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực khu vực KTTT, HTX.

2. Tham mưu, đề xuất, triển khai xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nguồn nhân lực KTTT, HTX trên địa tỉnh dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, hàng năm; Phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam, các Trường, sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo từng đối tượng cán bộ khu vực KTTT, HTX đảm bảo thiết thực, hiệu quả; Xây dựng và thực hiện quy trình, quy chế tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX, Liên hiệp HTX, thành viên.

3. Tham mưu cho Lãnh đạo quản lý nguồn vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm (Quỹ 120); hỗ trợ, tư vấn cho các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tìm hiểu và tiếp cận các nguồn vốn vay từ hệ thống ngân hàng, các quỹ hỗ trợ khác trong tỉnh.

4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại do UBND tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam và các tỉnh tổ chức.

5. Củng cố; tư vấn hướng dẫn thành lập HTX; thực hiện công tác tuyên truyền, vận động thành lập HTX và HTX tham gia thành viên Liên minh HTX tỉnh.

6. Trực tiếp tổ chức, triển khai một số hoạt động dịch vụ khác.

7. Thực hiện chế độ báo cáo hoạt động định kỳ của trung tâm với Trường trực Liên minh HTX tỉnh.

8. Phối hợp với đại diện Liên minh HTX tại huyện, thị xã, thành phố theo dõi, nắm bắt các đơn vị thành viên và thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phát triển KTTT, HTX tại huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện); tư vấn, hướng dẫn cho các đơn vị có nhu vay vốn; Theo dõi chương trình phối hợp một số sở, ngành và thực hiện nhiệm vụ khác do Thường trực phân công./. 

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website